500+ na pierwsze dziecko – jak otrzymać?

Otrzymanie wsparcia na drugie i kolejne dziecko jest zdecydowanie łatwiejsze, niż skorzystanie ze świadczenia dla dziecka pierwszego lub jedynego. Ilość formalności i dokumentów do przedstawienia jest większa, jednak przy spełnianiu odpowiednich kryteriów można ubiegać się o środki również na pierwsze dziecko.

Jakie wymogi trzeba spełnić?

Najważniejszym kryterium jest dochód. Brany jest on pod uwagę tylko w przypadku pierwszego lub jedynego dziecka i nie może przekraczać 800 złotych na osobę w rodzinie lub 1200 złotych na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne. Podczas obliczania dochodu na jednego członka rodziny należy również wiedzieć, kto do tego grona się zalicza. Nie można wliczać dzieci, które ukończyły 25 lat lub nie są na utrzymaniu rodziców. Wyjątkiem są te dzieci, które mają więcej niż 25 lat, ale posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz przyznane świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy albo dla opiekuna.

Jakie zaświadczenia?

Ilość dokumentów, które należy dostarczyć związana jest ściśle z indywidualną sytuacją rodziny. Istotne będzie udokumentowanie dochodów, a więc dołączenie deklaracji PIT. W przypadku utraty dochodu świadectwo pracy, a zyskaniu dochodu umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający zaistniałą sytuację. Zdarzyć się może, że urzędnicy będą wymagać zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierającego dane dotycząca opodatkowania działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub oświadczenia wnioskodawcy o przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego, dotyczące członków rodziny posiadających gospodarstwo rolne. Zawsze w przypadku problemów finansowych pozostają kredyty krótkoterminowe, najczęściej do max 60 miesięcy. Takimi kredytami zajmuje się choćby firma https://familyloan.pl/ z której to usług korzystałem.

Czy utracę inne świadczenia?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez rodziny, które korzystają z innych świadczeń pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, a nawet stypendiów na uczniów i studentów. Świadczenie z programu Rodzina 500+ nie jest liczone do dochodu. Nie jest również opodatkowane i nie odprowadza się od niego żadnych składek.