bootstrap modal popup

KREDYTINWESTYCYJNY.EU

Planujesz powiększyć majątek trwały swojej firmy i
chciałbyś wykorzystać do tego celu pewne finansowanie zewnętrzne?

Poznaj 12 ciekawych bankowych propozycji dla firm

KOMFORT FINANSOWY BEZ ZABEZPIECZEN

Jako agent NOTUS FINANSE S.A. współpracuję z 25 bankami i instytucjami pozabankowymi oraz mogę zaoferować pełną gamę instrumentów finansowych firmom z różnych segmentów z różnymi potrzebami

12 opcji dla szerokiego grona firm  

Skontaktuj się z Ekspertem ds produktów biznesowych Notus Finanse S.A., aby otrzymać ofertę najlepiej dopasowaną do potrzeb i możliwości Twojej firmy.

Propozycja nr 1
Finansowanie majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą

Do 1 mln PLN bez hipoteki!
Do 4 mln PLN 100% inwestycji netto a VAT bez zdolności kredytowej!

Max do 10 mln PLN na 20 lat

Cel:
1/ zakup lub modernizację wyposażenia, sprzętu,    
    nabycie majątku trwałego,
2/ zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację
    nieruchomości komercyjnych, lub mieszkalnych
    przeznaczonych na prowadzenie działalności
    gospodarczej,
3/ refinansowanie: 
     a/ nakładów wymienionych w pkt. 1-2, poniesionych           przez Wnioskodawcę w okresie okresie
          do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
     b/ kredytów inwestycyjnych w innych bankach  z                 zastrzeżeniem, iż inwestycja jest zakończona.
4/ realizację inwestycji objętych dotacjami w ramach
     celowych Funduszy Strukturalnych przyznanych
     Polsce przez UE.
5/ Kredyt na Vat w "prezencie" bez zdolności i
zabezpieczeń.

Dla kogo:
Obroty roczne do 10 mln PLN (nie dla Deweloperów)

Min. okres prowadz. działalności gospodarczej:
1/ od 1.dnia – z zabezpieczeniem hipotecznym,
2/ 12 miesięcy

Wkład własny:  0%

Max kwota kredytu:
Do 4* mln PLN (do 100% wartości netto inwestycji)
(*możliwe uzyskanie odstępstwa proceduralnego od
Lidera Analityków do 10 mln PLN)

Zabezpieczenie:
Do 1 mln:
1/ zastaw rejestrowy na przedmiocie inwestycji wraz z cesją praw z polisy
2/ gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa
Krajowego

Do 4 (10) mln:
1/ zastaw, przewłaszczenie lub hipoteka na przedmiocie inwestycji wraz z cesją praw z polisy
2/ gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa
Krajowego
3/ kredytodawca przyjmuje wartość przyszłą
nieruchomości po zrealizowanej inwestycji

LTV:
1/ Nieruchomość osobista (dom, mieszkanie, działka
grunt pod budownictwo mieszkaniowe) – 80%;
2/ Lokal usługowy na dobrym rynku – 70%;
3/ Kamienica, hotel- 60 %
4/ Komercyjne pozostałe (grunt, budynki, hale, lokale na słabym rynku) – 50%;
5/ Gwarancja BGK daje nam uzysk na LTV + 30% dla
kredytów pow. 10 lat i + 50% dla kredytów do 10 lat.

Propozycja nr 2
Kredyt przeznaczony jest na jeden lub kilka celów (wiązka celów)

Limit odnawialny - wpływy na rachunek bieżący pomniejszają należności z tytułu odsetek, lecz nie powodują zmniejszania dostępnych środków, które mogą zostać ponownie wykorzystane.

Max do 10 mln PLN na 20 lat

Cel:
1/ bieżącą działalność gospodarczą Firmy,
2/ refinansowanie:
3/ zakup nieruchomości komercyjnej lub mieszkalnej
     przeznaczonej na prowadzenie działalności
     gospodarczej,
4/ przebudowa, remont nieruchomości komercyjnej lub
     nieruchomości mieszkalnej w celu wykorzystywania        na potrzeby prowadzonej działalności,
5/ spłatę zobowiązania z tytułu kredytu/pożyczki lub
     przyznanego limitu kredytowego związanego z
     prowadzoną działalnością gospodarczą,
6/ spłatę zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego
     Właścicielowi Firmy (za wyjątkiem właścicieli spółek
     jawnych, partnerskich oraz z ograniczoną
     odpowiedzialnością) w przypadku,
     gdy spłata ta spowoduje zwolnienie zabezpieczenia        w postaci hipoteki na nieruchomości mającej            
     stanowić przedmiot zabezpieczenia Kredytu    
     udzielonego Firmie.

Dla kogo:   
Obroty roczne do 10 mln PLN

Min. okres prowadz. działalności gospodarczej:
12 miesięcy

Wkład własny:  0%

Max kwota kredytu:
Do 4* mln PLN (do 100% wartości netto inwestycji)
(*możliwe uzyskanie odstępstwa proceduralnego od
Lidera Analityków do 10 mln PLN)

Zabezpieczenie: 
Hipoteka + ew. gwarancja de minimis BGK

LTV:
1/ Nieruchomość osobista (dom, mieszkanie, działka
     grunt pod budownictwo mieszkaniowe) – 80%;
2/ Lokal usługowy na dobrym rynku – 70%;
3/ Kamienica, hotel- 60 %
4/ Komercyjne pozostałe (grunt, budynki, hale, lokale    
      na słabym rynku) – 50%;
5/ Gwarancja BGK daje nam uzysk na LTV + 30% dla
      kredytów pow. 10 lat i + 50% dla kredytów do 10 lat.

Propozycja nr 3
Lekarze, Dentyści,Weterynarze;
Księgowi, Biegli rewidenci, Doradcy podatkowi;
Prawnicy tj. Adwokaci,Radcy prawni,Notariusze,
Technicy dentystyczni, Farmaceuci, Optycy, Protetycy, Fizjoterapeuci; Pielęgniarki/Położne; Psycholodzy; Ratownicy medyczni,
Architekci, Zarządcy nieruchomości; Inżynierowie budownictwa/kierownicy budów; Geodeci,
Rzeczoznawcy majątkowi;
Tłumacze przysięgli,
Informatycy.

Do 4 mln PLN na 15 lat

Cel:  Dowolny 

Dla kogo: Obroty roczne do 5 mln PLN

Min. okres prowadzenia działalności gospodarczej:
24 m-ce

Wkład własny:
5% wartości zabezpieczenia w przypadku zdolności na dokumentach
30% - estymaty

Min kwota kredytu:  100 tyś. PLN
Max kwota kredytu: 4 mln PLN

Okres finansowania: 15 lat

Zabezpieczenie:
1/ nieruchomość mieszkalna i niemieszkalna ( obiekty handlowe, lokale użutkowe)- wpis hipoteki na 1 miejscu w KW nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2/ nieodwołalne pełnomocnictwo do dyspnowania ;
3/ weksel własny in blanco

LTV:
LTV – 75% (70% w przypadku Profesjonalistów dla których przyjmowany do analizy i oceny zdolności kredytowej wynika z planów rozwoju działalności Klienta).

Propozycja nr 4
Dowolny cel związany z rozwojem działalności gospodarczej, w tym także na działalność obrotową.
Możliwa spłata kredytów firmowych

Do 2 mln EUR na 15 lat

Dla kogo:
Obroty roczne do 5 mln PLN

Min. okres prowadzenia działalności gospodarczej:
24 m-ce

Wkład własny:
30% przy okresie kredytowania max 5 lat
40% przy okresie kredytowania max 10 lat
50% przy okresie kredytowania do 15 lat

Min kwota kredytu: 100 000 PLN
Max kwota kredytu: 2 mln EUR (waluty kredytu: PLN, EUR, USD)

Okres finansowania: 15 lat

Zabezpieczenie:
1/ nieruchomość mieszkalna i niemieszkalna ( obiekty    
     handlowe, lokale użutkowe)-wpis hipoteki na 1    
     miejscu w KW nieruchomości wraz z cesją praw z
     polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń
     losowych, nieodwołalne pełnomocnictwo do
     dyspnowania
2/ weksel własny in blanco <400 000 zł ; oświadczenie
     o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego
     > 400 000 zł

LTV:
80% wartości inwestycji.

Propozycja nr 5
Refinansowanie nakładów sprzed 36 miesięcy

Do 95% wartości inwestycji 15 lat

Cel:
1/ finansowanie inwestycji w aktywa trwałe
2/ refinansowanie nakładów własnych w aktywa trwałe      poniesionych w okresie 36 miesięcy przed złożeniem      wniosku kredytowego
3/ refinansowanie zobowiązań klienta z tytułu    
     kredytów/pożyczek/obligacji/leasingu, gdy cel
     finansowania związany był z finansowaniem
     inwestycji w aktywa trwałe, wykorzystywane w
     związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Przykłady:
1/ rozbudowa lub modernizacja przedsiębiorstwa
2/ zakup samochodów osobowych lub ciężarowych.

Dla kogo:
Obroty roczne do 5 mln PLN

Min. okres prowadzenia działalności gospodarczej:
24 m-ce

Wkład własny:
20% wartości inwestycji netto + VAT

Min kwota kredytu: 10 tyś PLN
Max kwota kredytu: do 95% wartości inwestycji
Okres finansowania: 15 lat
Zabezpieczenie:
1/ zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na    
    zabezpieczenie / hipoteka na finansowanych    
    przedmiotach inwestycji
2/ nieruchomość mieszkalna i niemieszkalna ( obiekty        handlowe, lokale użutkowe)- wpis hipoteki na 1
     miejscu w KW nieruchomości wraz z cesją praw z
     polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń
     losowych, nieodwołalne pełnomocnictwo do
     dyspnowania
3/ weksel własny in blanco <400 000 zł ; oświadczenie
     o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego
     > 400 000 zł

LTV:
75% przy okresie kredytowania max 15 lat.

Propozycja nr 6
Dla dużych

Bez limitu na 10 lat

Cel:
Finansowanie środków trwałych. 
Nie ma dowolnego celu finansowania: Finanowanie budowy, zakupu nieruchomości; zakup maszyny, środka transportu.

Dla kogo:
Obroty roczne od 4 mln PLN.
Firmy, Jednostki Samorządowe, Rolnicy z pełną księgowością, któzy płacą VAT

Min. okres prowadzenia działalności gospodarczej:
0 miesięcy

Wkład własny:  20%

Max kwota kredytu: Bez limitu (waluty: PLN,EUR,USD)
Uzyskanie kwoty max uzależnione jest od struktury transakcji, branży firmy oraz Ryzyka Kredytowego Banku-indywidalne podjeście

Okres finansowania: 10 lat

Zabezpieczenie: Przedmiot zakupu

LTV:
Indywidualnie, w zalecżności od oceny proponowanego zabezpieczenia.

Propozycja nr 7
Zakup nieruchomości

1,2 mln PLN do 180 miesięcy

Cel:
1/ zakup nieruchomości
2/ spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup nieruchomości
3/ refinansowanie kosztów poniesionych na zakup    
    nieruchomości w terminie nie przekraczającym 3
    miesięcy od daty zakupu

Max kwota kredytu:
1,2 mln PLN - dla Klienta o Kategorii Ryzyka: Niskie / 750 000 PLN dla Klienta o Kategorii Ryzyka: Standardowe / (max do 85% wartości zabezpieczenia)
Uzyskanie max kwoty zależy od Przychodu/dochodu/DTI/Kategorii ryzyka

Okres finansowania:
Od 12 do 180 miesięcy (w zależności od ratingu Klienta)

Zabezpieczenie:
1/ gwarancja de minimis BGK z FG POIG (Program    
     Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)
2/ hipoteka na nieruchomości (150% kwoty kredytu) +
     cesja praw z ubezpieczenia tej nieruchomości (w      
     zakresie: od ognia i zdarzeń losowych)
     (zabezpieczenie hipoteczne na kredytowanej
     nieruchomości oraz dodatkowej nieruchomości
     należącej do kredytobiorcy)
3/ cesja z wkładu budowlanego. Ubezpieczenie na
     życie
4/ inne zabezpieczenia, ustalone indywidualnie –
     kaucja środków pieniężnych

LTV:
Do 85% w zależności od raitingu oraz oceny proponowanego zabezpieczenia.

Propozycja nr 8 
Zakup środków transportu 

Do 500 tyś. na 84 miesiące

Dla kogo:
Obroty roczne do 4 mln PLN.

Min. okres prowadzenia działalności gospodarczej:
18 m-cy/12 m-cy Profesjonaliści.

Wkład własny: 0%
Max kwota kredytu: 500 tyś. PLN
[Uzyskanie max kwoty zależy od Przychodu/dochodu/DTI/Kategorii ryzyka]

Okres finansowania: Od 12 do 84 m-cy

Zabezpieczenie:
Zabezpieczenie kredytu stanowi przewłaszczenie ułamkowej części środka transportu (samochodu) wraz z cesją z polisy ubezpieczenia AC pojazdu.

Propozycja nr 9
Zakup nieruchomości mieszkalnej kredytem firmowym

3 mln PLN do 120 miesięcy
dla wszystkich!

Dla kogo: wszystkich

Min. okres prowadzenia działalności gospodarczej: 0 miesięcy

Wkład własny:  0%

Max kwota kredytu:
Do 3 mln PLN (do 100% wartości netto inwestycji)

Okres finansowania:
Do 72m-cy bez zabezpieczenia, do 120m-cy z zabezpieczeniem

Zabezpieczenie:
Nieruchmości, ruchomości, cesja z kontraktu lub do 500 000 PLN bez zabezpieczenia, gwarancja cosme, gwarancja innovfin

LTV:
70% -90% na nieruchomościach mieszkalnych
70% - 80% na nieruchomościach komercyjnych
50% - 70% zastaw, przewłaszczenie na ruchomościach,                     cesja wierzytelności z kontraktu - w                
                    zależności od metody liczenia zdolności                               kredytowej.

Propozycja nr 10
Finansowanie dużych i małych deweloperów

Max kwota - ustalana indywidualnie

Cel:
Budynki mieszkalne oraz komercyjne
1/ budynki mieszkalne oraz komercyjne
2/ inne cele, na przykład refinansowanie innych    
     inwestycji w nieruchomości
3/ nabycie akcji/udziałów innych firm

Dla kogo:  brak limitów w obrotach 

Min. okres prowadz. działalności gospodarczej:
0 miesięcy

Wkład własny:  działka + 20% wkładu własnego

Max kwota kredytu: Indywidualna decyzja

Okres finansowania: do 60 miesięcy

Zabezpieczenie:  nieruchomość

LTV:
Do 80%/60% - jeżeli inwestycja komercyjna na wynajem bez cesji z umów najmu.

Propozycja nr 11
Zabezpieczenie: m.in. cesja wierzytelności z kontraktu                   

2,5 mln PLN, 0% wkładu własnego 

Finansowanie spójnych z rodzajem prowadzonej działalności inwestycji materialnych, związanych z odtworzeniem istniejących, ze stworzeniem nowych lub powiększeniem istniejących zdolności wytwórczych, usługowych lub handlowych.

Dla kogo:
Obroty roczne do 5 mln PLN

Min. okres prowadz. działalności gospodarczej:
12 m-cy - Klient niepodlegający ustawie o rachunkowości
24 m-ce - Klient podlegający ustawie o rachunkowości

Wkład własny:  0%

Max kwota kredytu:  2,5 mln PLN
[ nie więcej niż 8 x średniomiesięczne przychody z działalności za ostatni rok obrotowy w przypadku nieruchomości]

Okres finansowania:
7 lat na finansowanie dóbr inwestycyjnych innych niż nieruchomości (nie dłużej niż okres amortyzacji finansowanego środka trwałego)
10 lat na finansowanie nieruchomości (hipoteka jako zabezpieczenie)
15 lat na finansowanie nieruchomości gdy dodatkowym zabezpieczeniem oprócz hipoteki jest gwarancja de minimis

Zabezpieczenia:
hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na  zabezpieczenie, kaucja, gwarancja de minimis BGK, cesja należności

LTV:  80%.

Propozycja nr 12
Zabezpieczenie: cesja z kontraktu

70% wartości netto kontraktu

Finansowanie kontraktu zawartego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego lub Jednostkami Skarbu Państwa.

Dla kogo: Obroty roczne do 60 mln PLN

Min. okres prowadz. działalności gospodarczej:
24 m-ce

Wkład własny: 0%

Max kwota kredytu: 70% kwoty netto kontraktu

Okres finansowania:
Zgodnie z umową z Zamawiającym – max 24 m-ce.

Zabezpieczenie: Cesja należności z kontraktu

LTV: 70%.

Tomasz Hołówko
Ekspert Notus Finanse S.A. Warszawa, ul. Marszałkowska 76, I piętro
605 993 726, 501 363 605
tomasz.holowko@notusfinanse.pl

Nota prawna:
Ranking kredytów firmowych.
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. i ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytowaniem są określone przez banki, spółki leasingowe oraz dealerów. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej.
Teksty publikowane na stronie www.kredytinwestycyjny.eu stanowią wyraz osobistych poglądów autora i nie są 'rekomendacją' w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Teksty nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w rozporządzenia.