how to make a website for free

KREDYTOBROTOWY.EU

Poznaj 10 pewnych ofert bankowych.  
Skontaktuj się z nami a przeprowadzimy Ciebie przez wszystkie etapy kredytowania.

KOMFORT PLANOWANIA WYDATKÓW

Duże kredyty 500 000 zł
bez zabezpieczeń materialnych nawet w 24h!
Płacisz tylko gdy korzystasz...

Wiele różnych wariantów kredytowych.
Współpracuję z 25 bankami i instytucjami pozabankowymi i w swojej ofercie posiadam ok 35.ofert bankowych i pozabankowych, dzięki którym można sfinansować bieżące wydatki firmy.
Na niniejszej stronie można znaleźć informacje o 10 propozycjach, które przygotowałem dla firm z różnych segmentów rynku.

Płynność finansowa

Płynność finansowa jest zdolnością firmy do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, na przykład związanych z zaplatą kontrahentom za produkty i usługi, wypłata wynagrodzeń. Od płynności zależy również to czy firma jest w stanie dokonać zakupów dóbr i usług, kiedy są one potrzebne do zaspokojenia własnych potrzeb.

Jest jednym z elementów oceny finansowej przedsiebiorstwa, bowiem płynność finansowa bezpośrednio wpływa na jego kondycję finansową i standing finansowy. Uważa się, że płynność finansowa jest cechą przedsiębiorstwa tak ważną jak osiągany zysk. Gdyby przedsiębiorstwo wykazywało zysk, lecz nie posiadało zdolności do spłaty krótkoterminowych zobowiazań, byłoby ono zmuszone do ogłoszenia upadłości. Brak płynności spowodowany także często zatorami płatniczymi nie pozwala firmie dalej prosperować, gdyż brak jest środków na wywiązywanie się z umów.

Jednakże nawet w sytuacji, kiedy przejściowe problemy uniemożliwiają osiągnięcie stanu posiadania płynności, przedsiębiorca może znaleźć rozwiązanie. Jednym z popularnych narzędzi stosowanych w takich sytuacjach jest linia kredytowa czyli kredyt na rachunku bieżącym.

Overdraft

czyli z ang. przekroczenie stanu konta, jest to także skrót od innej  używanej nazw kredytu w rachunku bieżącym  (overdraft facility).
Limit dostępny jest w rachunku bieżącym firmy do wysokości zadłużenia określonego w umowie limitu debetowego.
Jest to dobre rozwiązanie dla firmy, która chce posiadać bufor finansowy na wypadek nieregularnych dochodów lub wydatków okresowo wyższych niż dochody i nie jest w stanie co miesiąc "wyzerować" salda zadłużenia, które pozwoliłoby jej na skorzystanie z na przykład bezprowizyjnego finansowania kartą kredytową.
Oprocentowanie kredytu w ramach limitu debetowego jest z reguły niższe niż karty kredytowej (po okresie, gdy minął czas na bezprowizyjne rozliczenie).
W limicie debetowym każdy wpływ środków na rachunek powoduje odnowienie dostępnego limitu.
Należy jednak pamiętć, że w limicie debetowym w ROR od pierwszego dnia wykorzystania jakiejkolwiek kwoty debetowej zapłacimy odsetki.
Jakakolwiek wpłata na nasz ROR pomniejsza jednak saldo zadłużenia a odsetki są naliczane jedynie od aktualnego salda.
Z tytułu udzielenia kredytu w tym rachunku wiele banków pobiera prowizję od zaangażowania. Saldo debetowe nie przekraczające przyznanego przez bank limitu kredytowego wraz z odsetkami najpóźniej powinno być spłacone w ostatnim obowiązywania umowy.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest to kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Pozwala przedsiębiorstwu zapewnić płynność finansową – czyli umożliwia regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest zamrożona np. w należnościach od dłużników.

Kredyty obrotowe są udzielane na okres krótszy niż rok, co pozwala je zaklasyfikować do kredytów krótkoterminowych. Jednak udziela się także kredytów obrotowych finansujących działalność eksploatacyjną w okresie dłuższym, np. kredyty na zapasy sezonowe.

CELE I KORZYŚCI

Dlaczego warto korzystać z kredytu w rachunku bieżącym?
* dowolny cel kredytowania bez konieczności dokumentowania wykorzystania środków -
   przeznaczenie zgodnie z bieżącymi potrzebami firmy 
* brak ustalonego harmonogramu spłat - spłata zgodnie z bieżącymi możliwościami firmy
* możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu bez konieczności jego spłaty w okresie    
   funkcjonowania umowy możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres bez konieczności jego    
   jednorazowej spłaty przed terminem odnowienia 
* naliczanie odsetek , stanowiących koszt uzyskania przychodu i pomniejszających podstawę do
   opodatkowania jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu
* brak prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego
* brak opłaty za niewykorzystany limit
* pełnowartościowe konto firmowe wraz z opieką dedykowanego Doradcy Klienta  Biznesowego

Kredyt obrotowy może być przeznaczony na dowolny cel, m.in. na:
* pokrywanie części lub całości wydatków stałych
* finansowanie niewielkiego zakupu materiałów i towarów oraz usług związanych z bieżącą
   działalnością gospodarczą
* regulowanie bieżących zobowiązań handlowych
* przeniesienie całości lub części limitu z innego banku.


PROPOZYCJE FINANSOWE

Legenda:

OBR - Maksymalne obroty roczne firmy, dla której skierowany jest produkt w mln
OKRES DG - Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej w miesiącach
WKŁAD WŁ - Wymagany wkład własny
MIN KWOTA - Minimalna kwota kredytu w PLN
MAX KWOTA - Maksymalna kwota kredytu w PLN
OKRES KRED - Okres kredytowania w miesiącach
ZABEZP - Wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁMIN KWOTA MAX KWOTAOKRES KRED ZABEZP

PROPOZYCJA NR 1

500 000 zł Kredyt w rachunku bieżącym

CEL: realizacja zobowiązań i finansowania bieżącej działalności firmy

OPŁATY I PROWIZJE:
* oprocentowanie naliczane jest tylko za kwotę kredytu, którą wykorzystasz
* brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
* za udzielenie [1]  / podwyższenie kredytu w rachunku bieżącym [2]: od 0 % do 5% kwoty kredytu
* prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu: 
  - 0% w przypadku wykorzystania min. 50% przyznanego limitu
  - 3% (w skali roku) niewykorzystanej kwoty kredytu - naliczana przy wykorzystaniu mniejszym niż 50% przyznanego limitu
* prowizja za obniżenie limitu lub wypowiedzenie umowy Kredytu w rachunku bieżącym przed upływem 12 miesięcy od 
   daty zawarcia umowy lub zawarcia aneksu podwyższającego limit: 2% kwoty limitu naliczana od kwoty limitu sprzed zmiany
* ubezpieczenie Spłaty Kredytu (USK) w Rachunku Bieżącym (ubezpieczenie opcjonalne) [3]
[1] prowizja za udzielenie – 1-5% (od 0% w przypadku przystąpienia do USK)
[2] prowizja za podwyższenie limitu liczona jest od kwoty o którą podwyższany jest limit
[3] opłata naliczana z góry w każdą miesięcznicę aktywacji ubezpieczenia

Czas:  decyzja kredytowa w 48h od momentu przekazania kompletu dokumentów i informacji do analizy .
Przepływy przez konto: wymagane, zgodnie z deklaracją we wniosku i zapisach w umowie.


NROBROTYOKRES DGWKŁAD WŁMIN KWOTA MAX KWOTAOKRES KREDZABEZP
110 mln12 miesięcy010 000500 00012 miesięcybrak

PROPOZYCJA NR 2

200 000 zł Pożyczka dla firm
na dowolny cel bez materialnego zabezpieczenia

CEL: dowolny

OPŁATY I PROWIZJE:
* 3 miesiące wakacji od spłaty rat kapitałowych, tylko odsetki
* brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
* prowizja za udzielenie pożyczki: od 0% do 5% kwoty kredytu
* prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę pożyczki: 2% min. 100 zł
* marża negocjowana + WIBOR 3M
* (opcjonalnie) Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm : 0,15% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu
   (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie) - w zamian możliwość zejścia z prowizji do 1% lub z marży
* (opcjonalnie) Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w      
   szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku (opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia pożyczki) :  
   0,15% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie)
 
Czas: decyzja kredytowa w 48h od momentu przekazania kompletu dokumentów i informacji do analizy .


NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁMIN KWOTA MAX KWOTAOKRES KRED ZABEZP
210 mln12 miesięcy010 000200 000max 84 miesiącebrak

PROPOZYCJA NR 3

400 000 zł Wielocelowa linia kredytowa
udzielana na okres do 20 lat bez corocznych odnowień i analizy

CEL:  kredyt przeznaczony jest na jeden lub kilka celów (wiązka celów):
1/ bieżącą działalność gospodarczą Firmy,
2/ refinansowanie:
3/ zakup nieruchomości komercyjnej lub mieszkalnej przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, 
4/ przebudowa, remont nieruchomości komercyjnej lub nieruchomości mieszkalnej w celu wykorzystywania na potrzeby prowadzonej działalności, 
5/ spłatę zobowiązania z tytułu kredytu/pożyczki lub przyznanego limitu kredytowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
6/ spłatę zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Właścicielowi Firmy (za wyjątkiem właścicieli spółek jawnych, partnerskich oraz z ograniczoną    
     odpowiedzialnością) w przypadku,  gdy spłata ta spowoduje zwolnienie zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mającej stanowić
     przedmiot zabezpieczenia Kredytu udzielonego Firmie. 

OPŁATY I PROWIZJE:
* brak prowizji za gotowość - płacisz tylko za wykorzystaną kwotę limitu
* oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej WIBOR3M
* spłata kapitału nawet co 6 miesięcy (możliwe opcje to redukcja 1, 3, 6 miesięczna). Decydując się na to rozwiązanie nie płacisz sztywnych rat, bo  
   koszt kredytu jest pomniejszany dzięki środkom utrzymywanym na rachunku.

* prowizja za rozpatrzenie wniosku/podwyższenie wniosku: 0 zł
* prowizja za udzielenie kredytu 2% – 4%
* prowizja za podwyższenie kwoty limitu kredytu 2% (od kwoty podwyższanej)
* za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej na wniosek Klienta:  0,2 % limitu, min. 200 zł
- za aneks z tytułu obniżenia limitu i zmianę harmonogramu redukcji,
- za wcześniejszą spłatę limitu i zmianę harmonogramu redukcji (od kwoty przedterminowej spłaty limitu)
- zmiana terminu wypłaty transz
- zmiana zakresu transz i terminu wypłaty
- zmiana zabezpieczenia
- pozostałe zmiany 

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁMIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED ZABEZP
310 mln12 mies0-400 000240 miesięcyhipoteka

PROPOZYCJA NR 4

400 000 zł lub 500 000 zł dla Profesjonalistów

CEL:  dowolny cel na rozwój działalności gospodarczej, także na refinansowanie zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i oraz na osoby fizyczne

> technik dentystyczny, farmaceuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, protetyk, psycholog, architekt, inżynier budownictwa,  
   kierownik budowy, geodeta, rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości, tłumacz przysięgły, optyk, informatyk, dostępny jest kredyt na kwotę do
    400 000 zł z okresem kredytowania do 120 miesięcy.
> biegły rewident, księgowy, doradca podatkowy, prawnik, radca prawny, notariusz, adwokat, weterynarz, lekarz, dentysta dostępny jest kredyt na kwotę    
   do 500 000 zł z okresem kredytowania do 144 miesięcy.

OPŁATY I PROWIZJE:
* min prowizja: 2%
* min marża 4% + WIBOR 3M
* prowizja za wcześniejszą spłatę 3%

Czas: decyzja kredytowa 3-5 dni od momentu przekazania kompletu dokumentów i informacji do analizy.

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁMIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED ZABEZPIECZENIE
4a5 mln24 miesiące010 000400 000122 miesiąceWeksel i pełnomoc. do rach.
4b5 mln24 miesiące010 000500 000144 miesiąceWeksel i pełnomoc. do rach.

PROPOZYCJA NR 5

4 000 000 zł dla Profesjonalistów na dowolny cel 

BEZ BIZNES PLANU


CEL: dowolny celu związany z działalnością gospodarczą, w tym także na działalność obrotową.
> Lekarz, Dentysta, Technik dentystyczny, Farmaceuta, Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny, Optyk, Protetyk, Fizjoterapeuta, Psycholog,
> Weterynarz
> Biegły rewident, Księgowy, Doradca Podatkowy,
> Prawnik, tj. Radca Prawny, Adwokat, Notariusz,
> Architekt, Inżynier budownictwa, Kierownik budowy, Geodeta, Rzeczoznawca majątkowy, Zarządca nieruchomości
> Tłumacz przysięgły,
> Informatyk.

WKŁAD WŁASNY - 5% wartości zabezpieczenia w przypadku zdolności na dokumentach, 30% - estymaty.
OPŁATY I PROWIZJE:
* min prowizja: 2%
* min marża 2% + WIBOR/LIBOR/EURIBOR 3M

Waluty kredytu PLN/EUR/USD
Oprocentowania: zmienne, zależne od WIBOR LIBOR/ EURIBOR
2 rodzaje rat do wyboru: kapitałowo-odsetkowe lub malejące 

Korzyść podatkowa – możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodu części odsetkowej raty.
Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Czas: decyzja kredytowa 5-7 dni od momentu przekazania kompletu dokumentów i informacji do analizy.

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁMIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED ZABEZPIECZENIE
55 mln24 miesiące5%-30%100 0004 000 000180 miesięcyhipoteka/weksel/pełnomoc.

PROPOZYCJA NR 6

2 000 000 EUR dla wszystkich na dowolny cel

CEL: dowolny celu związany z działalnością gospodarczą, w tym także na działalność obrotową.
          Możliwa spłata kredytów firmowych.
          Brak konieczności przedstawiania faktur potwierdzających wykorzystanie kredytu.

WKŁAD WŁASNY:  30% przy okresie kredytowania max 5 lat; 40% przy okresie kredytowania max. 10 lat; 50% przy okresie kredytowania do 15 lat. 
OPŁATY I PROWIZJE:
* min prowizja: 2%.
* min marża 3% + WIBOR/LIBOR/EURIBOR 3M
Waluty kredytu PLN/EUR/USD
Oprocentowania: zmienne, zależne od WIBOR LIBOR/ EURIBOR
2 rodzaje rat do wyboru: kapitałowo-odsetkowe lub malejące

Czas: decyzja kredytowa 5-7 dni od momentu przekazania kompletu dokumentów i informacji do analizy

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁMIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED ZABEZPIECZENIE
65 mln24 miesiące30%-50%100 0002 000 000 EUR180 miesięcyhipoteka/weksel/pełnomoc.

PROPOZYCJA NR 7

400 000 zł Kredyt obrotowy ratalny
z gwarancją BGK bez materialnego zabezpieczenia

Kredyt o ustalonym harmonogramie spłat zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (gwarancją de minimis) przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Wszystkie formalności załatwiane za pośrednictwem Banku bez konieczności kontaktu z BGK.
Niższe oprocentowanie kredytu niż w ofercie niezabezpieczonej!

OPŁATY I PROWIZJE:
* oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marża banku

OBROTY:
Pełna księgowość - od 50 000 PLN do 4 000 000 PLN
Uproszczona księgowość - od 50 000 PLN do 6 000 000 PLN
Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej 18 miesięcy , Profesjonaliści 12 miesięcy

Czas: decyzja kredytowa w 3 dni od momentu przekazania kompletu dokumentów i informacji do analizy

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁMIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED ZABEZP
750 000 - 6 000 00012 lub 18 miesięcy
030 000400 00012- 84 miesięcyGwarancja BGK

PROPOZYCJA NR 8

300 000 zł Kredyt obrotowy ratalny

Zdolność kredytowa badana metodą przychodową a nie dochodową!

CEL: działalność bieżąca

Uproszczona procedura. 
Możliwa informacja o możliwej kwocie kredytu nawet w 1 godzinę po dostarczeniu niezbędnych dokumentów, tj. wyciąg z rachunków firmowych  z ostatnich 6 miesięcy oraz PIT lub wyciągu z KPiR/ Ewidencji przychodów za poprzedni rok.

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁMIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KREDZABEZP
8106 miesięcy05 000300 00072 miesiącebrak

PROPOZYCJA NR 9

1 500 000 zł Kredyt w rachunku bieżącym
0% wkładu własnego!

CEL:  dowolny cel związany z bieżącą działalnością
DLA: FIRMY
          ROLNICY niepodlegający ustawie o rachunkowości
Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej:  12 miesięcy - Klient niepodlegający ustawie o rachunkowości
                                                                                                    24 miesiące - Klient podlegający ustawie o rachunkowości
Uzyskanie kwoty max uzależnione jest od średniomiesięcznych przychodów z działalności za ostatni rok obrotowy.

OPŁATY I PROWIZJE: 
* min marża 4,5% + WIBOR/EURIBOR 3M 
* za udzielenie kredytu, odnowienie kredytu lub podwyższenie kwoty kredytu zabezpieczonego min. 2% kwoty kredytu/ kwoty odnowienia/    
   podwyższenia
* za obniżenie na wniosek Klienta kwoty udzielonego kredytu - gdy obniżenie kwoty kredytu następuje w trakcie bieżącego okresu udostępnienia kredytu:    min. 2% kwoty obniżenia min. 150 zł 
* za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu min. 0,2% miesięcznie (dla firm na pełnej księgowości: min. 3% w stosunku rocznym)
* prowizja z tytułu przedterminowej spłaty 1 % kwoty udzielonego kredytu, min 150 zł
* prolongata techniczna 0,33% min. 200 zł
* od zaangażowania 0,2% kwoty wykorzystanego kredytu według stanu na koniec roku kalendarzowego.

Czas: W przypadku klientów na uproszczonej rachunkowości decyzja następuje w trakcie 24 h od momentu złożenia pełnej dokumentacji.
Umowa jest zawierana na okres 10 lat, przy czym bank udostępnia kredyt w okresach 12 miesięcznych. Udostępnienie na kolejne 12 m-cy następuje w przypadku niepogorszenia się sytuacji gospodarczej i finansowej Kredytobiorcy, a także po spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków wskazanych w Umowie.

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁMIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED ZABEZPIECZENIE
910 mln12 lub 24 miesiące0-1 500 00012 miesięcyhipoteka lub kaucja

PROPOZYCJA NR 10

Kredyt Obrotowy BUSINESS 
1 000 000 zł bez zabezpieczeń rzeczowych
2 000 000 zł z zabezpieczeniem np na zapasach

Kwota kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych uzależniona jest od sytuacji finansowo-majątkowej Kredytobiorcy.
Maksymalna kwota kredytu: 1 x średniomiesięczne przychody.

OPŁATY I PROWIZJE:
* oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marża banku

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁMIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED ZABEZPIECZENIE
10200 tys. - 60 mln36 miesięcy50 0001 000 000max 48 miesięcybrak lub hipoteka

Tomasz Hołówko
Ekspert Notus Finanse S.A. Warszawa, ul. Marszałkowska 76, I piętro
605 993 726, 501 363 605
tomasz.holowko@notusfinanse.pl

Nota prawna:
Ranking kredytów firmowych.
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. i ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytowaniem są określone przez banki, spółki leasingowe oraz dealerów. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej.
Teksty publikowane na stronie www.kredytobrotowy.eu stanowią wyraz osobistych poglądów autora i nie są 'rekomendacją' w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Teksty nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w rozporządzenia.