web builder

GOSPODARKA RYNKOWA

Uproszczone procedury i skuteczność!

Biegły rewident, Doradca podatkowy, Rzeczoznawca majątkowy, Księgowy, Informatyk.

KOMFORT PLANOWANIA I FINANSOWANIA

Jako agent NOTUS FINANSE S.A. współpracuję z 25 bankami i instytucjami pozabankowymi oraz mogę zaoferować pełną gamę instrumentów finansowych firmom z różnych segmentów z różnymi potrzebami.

Na niniejszej stronie przedstawione zostały propozycje finansowania w formie kredytu w rachunku bieżącym, obrotowego ratalnego i pożyczki dedykowane niektórym profejsonalistom gospodarki rynkowej na preferencyjnych warunkach, które oferuję banki właśnie tym zawodom.

Legenda

MAX OBROTY - Maksymalne obroty roczne firmy, dla której skierowany jest produkt w mln
MIN OKRES DG - Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej w miesiącach
WKŁAD WŁ. - Wymagany wkład własny
MIN KWOTA - Minimalna kwota kredytu w PLN
MAX KWOTA - Maksymalna kwota kredytu w PLN
OKRES KRED. - Okres kredytowania w miesiącach
ZABEZP. .- Wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu

NRMAX OBROTYMIN OKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.

500 000 zł
na uproszczeniu!

Biuro Rachunkowe, Biegły rewident, Księgowy, Doradca podatkowy

Pożyczka

Bank nie sprawdza, na co przeznaczane są środki z pożyczki. Brak zaświadczeń z ZUS, US i biznesplanu

Dla kogo? 
✔ Biuro Rachunkowe
✔ Biegły rewident
✔ Księgowy
✔ Biegły rewident
 
Formy prawne:
✔ Spółka cywilna osób fizycznych 
✔ Spółka jawna osób fizycznych
✔ Spółka partnerska osób fizycznych
✔ Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie
    Kredytowanie samozatrudnienia jest możliwe, gdy spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
    1. przedmiotem działalności jest kontynuacja obowiązków pracowniczych wykonywanych na podstawie umowy o pracę przed samozatrudnieniem,
    2.okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy był nie krótszy niż 12 m-cy,
    3.umowa na świadczenie usług z ostatnim pracodawca jest zawarta na okres co najmniej 12 m-cy. Okres kredytowania uzależniony jest od okresu          
       obowiązywania tej umowy, Przy samozatrudnieniu, o pożyczkę dla firm możesz wnioskować już od pierwszego dnia prowadzenia działalności    
       gospodarczej.

Formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym:
✔ Karta podatkowa,
✔ Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych,
✔ Podatkowa książka przychodów i rozchodów,

Minimalny okres prowadzenia działalności oraz posiadanie rachunku firmowego w dowolnym banku od min. 12 miesięcy.

Opłaty i prowizje:
Oprocentowanie składa się z marży wskazanej w tabeli oraz ze stawki bazowej WIBOR, która jest różna w zależności od czasu trwania umowy kredytowej.
3M WIBOR dla pożyczki udzielonej do 12 miesięcy, zmienia się raz na 3 miesiące. 
6M WIBOR dla pożyczki udzielonej powyżej 12 miesięcy, zmienia się raz na 6 miesięcy
Prowizja za udzielenie pożyczki w: Wariant bez prowizji (WIBOR 3M/6M +) - 0 zł
Prowizja za udzielenie pożyczki w: Wariant z niższą marżą (WIBOR 3M/6M +) - 2,5%, min. 200 zł
Marża ryzyka banku w: Wariant bez prowizji (WIBOR 3M/6M +) - 4,5%
Marża ryzyka banku w: Wariant z niższą marżą (WIBOR 3M/6M +) - 3,5%
Na czas korzystania z ubezpieczenia Spłaty kredytu marża zostaje obniżona o 0,5%.
Wcześniejsza spłata: 0 zł

Uproszczone wymogi dokumentowe :
1. Dowód osobosty
2. KPiR z ostatnich 12 miesięcy
3 Dowody wpłaty na ZUS za ostatnie 3 miesiące.

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
11,2 mln EUR12 miesięcy010 000500 000max 120 miesięcybrak

400 000 zł lub 500 000 zł

Biegły rewident, Doradca podatkowy, Księgowy, Rzeczoznawca majątkowy, Informatyk

Kredyt ratalny

Cel: dowolny cel na rozwój działalności gospodarczej, także na refinansowanie zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i oraz na osoby fizyczne
✔ Rzeczoznawca majątkowy, Informatyk - dostępny jest kredyt na kwotę do 400 000 zł z okresem kredytowania do 120 miesięcy.
✔ Biegły rewident, Doradca podatkowy, Księgowy - dostępny jest kredyt na kwotę  do 500 000 zł z okresem kredytowania do 144 miesięcy.

Uzyskanie maksymalne kwoty kredytu zależy od zdolności kredytowej. Brak wymogu posiadania biznesplanu.

Opłaty i prowizje:
* min prowizja: 2%
* min marża 4% + WIBOR 3M
* prowizja za wcześniejszą spłatę 3%
Harmonogram spłat: miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkowe

Czas: decyzja kredytowa 3-5 dni od momentu przekazania kompletu dokumentów i informacji do analizy.

Zabezpieczenie:  standardowe:
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym i innymi rachunkami w Banku

Proces: 
1. Przesłanie skanów dokumentów do Notus Finanse.S.A. 
2. Kontakt Banku z Klientem

Wymagane dokumenty: 
DO DECYZJI:
1. Dokumenty rejestrowe firmy
2. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje:  
    ✔ Księgowi, Biegli rewidenci, Doradcy podatkowi: dyplom ukończenia studiów ekonomicznych lub finansowych / certyfiakt Ministra Finansów / potwierdzenie wpisu na    
        listę doradców podatkowych / legitymacja biegłego rewidenta.
3.  Akt rozdzielności majątkowej / orzeczenie w przedmiocie separacji / orzeczenie w przedmiocie rozwodu (w przypadku gdy wnioskodawca jest osoba fizyczna
     prowadząca jednosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółki osobowej jeśli dotyczy)
4. Umowa spółki z aneksami
5. Książka Przychodów i Rozchodów za ostatni rok obrotowy i za koniec okresu bieżącego (zbiorcze podsumowanie okresów miesięcznych)
6. Kopie deklaracji podatkowych rocznych za ostatnie 2 lata obrotowe
7. Bilans i rachunek wyników za ostatnie 2 lata obrotowe z informacją dodatkową (jeśli dotyczy)
8. Bilans i rachunek wyników (lub F-01) na koniec miesiąca (kwartału) poprzedzającego miesiąc (kwartał) złożenia wniosku kredytowego
9. Opinia i raport biegłego rewidenta za ostatnie 2 lata obrotowe (jeśli podmiot podlega badaniu biegłego rewidenta - wymagane są dwa ostatnie dostępne raporty z badania)
10. Prognoza finansowa do wniosku kredytowego (jeśli dotyczy)

DO URUCHOMIENIA:
Opinie z banków / innych instytucji finansowych kredytujących firmę (tylko w przypadku, gdy w BIK nie ma informacji o danym zobowiązaniu (jeśli dotyczy)

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
2a5 mln24 miesiące010 000400 000120 miesięcywg opisu
2b5 mln24 miesiące010 000500 000144 miesiącewg opisu

Tomasz Hołówko
Ekspert Notus Finanse S.A. Warszawa, ul. Marszałkowska 76, I piętro
605 993 726, 501 363 605
tomasz.holowko@notusfinanse.pl

Nota prawna:
Ranking kredytów dla firm.
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. i ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytowaniem są określone przez banki, spółki leasingowe oraz dealerów. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej.
Teksty publikowane na stronie www.kredydlaprofesjonalisty.eu stanowią wyraz osobistych poglądów autora i nie są 'rekomendacją' w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Teksty nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w rozporządzenia.